Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Next Academy

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opleiding: een opleiding georganiseerd door Next Academy of Next Academy in samenwerking met Denkfysio of een cursus van het begin tot het einde.

Deelnemer: degene die zich voor een opleiding van Next Academy inschrijft of heeft ingeschreven.

Artikel 2: Inschrijving

 1. Een deelnemer heeft de mogelijkheid zich voor één of meerdere opleidingen in te schrijven.
 2. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats door middel van inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
 3. Voor deelnemers is er een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
 4. De inschrijving is pas definitief op het moment dat Next Academy in het bezit is van een volledig ingevuld inschrijfformulier en de bedenktijd uit artikel 2 punt 3 verstreken is.
 5. U kunt zich aanmelden voor een opleiding door het retourneren van het volledig ingevulde inschrijfformulier of via de website. Bij inschrijving geeft men aan dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

Na definitieve inschrijving, zoals bedoeld in artikel 3 lid 4, bericht Next Academy degene die zich heeft aangemeld dat er een voorwaardelijke overeenkomst tot stand is gekomen. Deze is voorwaardelijk, daar doorgang van de opleiding afhankelijk is van het feit of er voldoende aanmeldingen voor zullen zijn.

Minimum aantal deelnemers per opleiding is 5 deelnemers, tenzij Next Academy dit anders beslist. Het maximaal aantal deelnemers wordt door Next Academy per opleiding vastgesteld.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Next Academy de deelnemer een definitieve bevestiging van plaatsing heeft gestuurd.

Artikel 4: Financiële verplichtingen/Betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst tussen Next Academy en de deelnemer tot stand komt, verplicht de deelnemer zich het verschuldigde bedrag voor de opleiding te betalen onder vermelding van zijn factuurnummer.
 2. De prijzen voor de opleidingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en vermeld op de website van Next Academy.
 3. Next Academy biedt geen mogelijkheid om te betalen in termijnen.
 4. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres en/of een bedrijfsinstelling of subsidie-instelling de kosten van de opleiding vergoedt.
 5. Indien de factuur niet op de schriftelijk afgesproken datum is voldaan is de deelnemer in verzuim, zonder dat daarvoor een sommatie en/of ingebrekestelling is vereist.
 6. In geval van verzuim van de deelnemer als bedoeld in het vorige lid, treden de navolgende rechtsgevolgen in:
 1. De deelnemer is Next Academy het volledige bedrag verschuldigd bij niet betalen binnen 14 dagen voorafgaand aan de scholing.
 2. Next Academy is gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alle hierbij te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de deelnemer.
 1. Bij niet-tijdige betaling kan de toegang tot de opleiding worden ontzegd.

De betalingsverplichting voor de deelnemer vervalt hiermee niet.

Artikel 5: Annulering

In geval de omstandigheden hiertoe zijn of het aantal inschrijvingen voor een opleiding onvoldoende is, behoudt Next Academy zich het recht voor de opleiding niet te verzorgen. De reeds betaalde inschrijvingsgelden en administratiekosten worden kostenloos aan de deelnemer gerestitueerd.

In geval van overmacht zoals bijvoorbeeld ziekteverzuim zal Next Academy met de cursisten in gesprek gaan voor een alternatieve datum. Er is dan geen restitutie mogelijk.

Next Academy is niet aansprakelijk voor eventuele financiële schade in het geval een cursus geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging/Financiële verplichtingen

 1. Next Academy behoudt zich het recht voor de overeenkomst met een deelnemer op te zeggen door middel van een officieel schrijven, wanneer de deelnemer naar het oordeel van Next Academy op enigerlei wijze het ordentelijk verloop van een opleiding verstoort en/of de belangen van Next Academy schaadt. Alle financiële verplichtingen tot betalen voortvloeiend uit de overeenkomst blijven bestaan.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding door een deelnemer vindt geen restitutie van het geld plaats. Indien men voortijdig de opleiding wil beëindigen, dient het volledige inschrijvingsgeld betaald te worden volgens de gemaakte afspraken.

Artikel 7: Betalingstermijn en annuleringstermijn

 1. Na inschrijving voor een opleiding wordt de factuur verzonden. Deze factuur is tevens een bevestiging van deelname. U dient deze factuur binnen 14 dagen na datering te voldoen.
 2. Conform de Europese richtlijnen is er een herroepingsrecht tot veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving via de website. Na afloop van dit herroepingsrecht is annuleren niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.
 3. Annuleert u tot en met 14 dagen (14 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt 50€ als tussenkomst voor de administratiekosten. Annuleert u later? U betaalt 50% van het bedrag van uw inschrijvingsgeld. Het wisselen tussen verschillende opleidingen of edities van een opleiding wordt niet toegestaan. U dient steeds te annuleren via info@next-rehabandperformance.be. Zonder schriftelijke annulering zijn wij genoodzaakt het volledige registratiebedrag in rekening te brengen.
 4. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het inschrijvingsgeld zal Next Academy na drie maanden genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen.
 5. Er is geen geld terug garantie mogelijk wanneer de deelnemer niet annuleert 7 dagen voor aanvang van de opleiding.

Artikel 8: Verzuim

Het verzuim van opleidingsdagen door de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Opleidingsdagen kunnen na goedkeuring van de Next Academy tijdens een volgende gelijke cursus worden ingehaald.

Artikel 9: Studie- en opleidingsinformatie

 1. Next Academy behoudt zich het recht voor wijzigingen in het opleidingsaanbod aan te brengen.
 2. Bij de start van de opleiding ontvangt de deelnemer een e-mail met daarin de informatie over de gang van zaken van de betreffende opleiding, organisatie en het huishoudelijk reglement.
 3. De deelnemer beschikt over de mogelijkheid minimaal 1x per week gebruik te maken van het opgegeven e-mailadres.

Artikel 10: Accreditatie

 1. Voor de meeste opleidingen verzorgd door Next Academy zal accreditatie worden aangevraagd.
 2. De actuele staat van dienst ten aanzien van accreditatie staat op de site https://next-rehabandperformance.be/ aangegeven. De verantwoordelijkheid voor het nagaan of een opleiding is geaccrediteerd en de gevolgen hiervan voor de deelnemer ligt bij de deelnemer.
 3. Als er geen accreditatie wordt toegekend door het Pro-Q-Kiné of nog in aanvraag is 14 dagen voorafgaand aan de opleiding, dan kan de deelnemer tot 14 dagen voorafgaand aan de opleiding de opleiding annuleren. Valt de annulering binnen de 14 dagen en/of is de deelnemer aanwezig geweest bij de opleiding, dan wordt het volledige inschrijvingsgeld in rekening gebracht. Restitutie van gelden is dan niet mogelijk.

Artikel 11: Gebruiksrecht

 1. Het aan u ter beschikking gestelde didactisch materiaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.
 2. Foto’s van het tijdens de opleiding gemaakte werk en van werksituaties van deelnemers mogen door de Next Academy vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.
 3. Het eigendomsrecht van de lesstof blijft bij de lesgever en Next Academy. In geen geval bij de deelnemers. Deelnemers hebben het gebruiksrecht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Next Academy zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.
 2. Next Academy sluit (behoudens opzet en/of grove schuld) iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect- verband houdende met een aan de Next Academy gevolgde opleiding uit, met uitzondering van haar wettelijke aansprakelijkheid.
 3. Next Academy stelt het door haar beschikbaar te stellen studiemateriaal zorgvuldig samen. Echter, Next Academy kan niet instaan voor de volledige juistheid van dit studiemateriaal. Next Academy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het studiemateriaal.
 4. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van een nalatigheid van Next Academy, één van haar medewerkers of (een) door haar ingehuurde docent(en), is iedere aansprakelijkheid van Next Academy te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag, dat gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat de deelnemer op basis van de met Next Academy gesloten overeenkomst verschuldigd is.
 5. Next Academy draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van het geleerde tijdens de opleiding(en).
 6. Next Academy sluit aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van aan de deelnemer toebehorende voorwerpen en/of materialen uit.
 7. Next Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de deelnemer lijdt c.q. mocht lijden als gevolg van annulering van (delen van) een opleiding.
 8. Next Academy is niet aansprakelijk als het opgegeven e-mailadres niet of onvoldoende functioneert.

Artikel 13: Geheimhouding

De deelnemer is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de opleiding worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als paramedicus direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.

Artikel 14: Klachtenprocedure

Definitie klacht: Iedere melding van een deelnemer, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is gelet op de teleurstelling bij de deelnemer dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie.

De gewone klachten over zaken in de opleidingen worden binnen het team besproken en naar de deelnemers terug gekoppeld.
Voor andere klachten hebben we het volgende stappenplan:

 1. Laagdrempelige klachten of vragen kunnen aan de betreffende docent of directie van Next Academy worden voorgelegd.

 2. Klachten over de docent kunnen bij de directie van Next Academy neergelegd worden.

 3. Klachten over de gehele scholing of de directie kan de deelnemer bij de Klachtencommissie leggen.

 4. Binnen 14 dagen antwoorden we op uw klachtenbrief om u te laten weten welke volgende stappen we zullen ondernemen.

 5. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen 28 dagen in kennis worden gesteld, waarbij uitstel zal worden toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.

 6. Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld.

 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en worden tot vijf jaar na dato bewaard.

Klachtencommissie

Deze bestaat uit:

Gerrit Hens: gerrit@next-rehabandperformance.be

Kevin Kuppens: Kevin@next-rehabandperformance.be

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten gesloten met Next Academy is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16: Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Artikel 17: Wijziging van deze voorwaarden

Next Academy is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Next Acadely zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden.

Het copyright berust bij Next Academy. Copyright 2020, Next Academy